Odin fonder 980x240 x1 060423-2

Hållbarhet är inte bara gröna obligationer

I maj förra året lanserade vi vår hållbara räntefond ODIN Sustainable Corporate Bond. Fonden är en mörkgrön artikel 9-fond enligt SFDR och investerar primärt i europeiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet, så kallade investment grade-obligationer (IG). ODIN Sustainable Corporate Bond förvaltas av Mariann Stoltenberg Lind och Nils Hast.

- Vi har sett ett stort intresse från våra institutionella kunder i Sverige gällande en hållbar ränteprodukt på den svenska marknaden, säger förvaltare Nils Hast.

Den gröna omställningen behöver finansieras, vilket till stor del görs genom företag som ger ut obligationer med syfte att bidra positivt till utvalda hållbarhetsteman.

- Fondens syfte är att bidra till att driva på omställningen mot fler hållbara investeringar. ODINs ränteförvaltning grundar sig på aktiv ”bond-picking”, där vi inte bara utesluter oönskade bolag, utan aktivt väljer in obligationer utifrån definierade hållbarhetsmål, som exempelvis lågt koldioxidavtryck, skydd av ekologisk mångfald, förnybar energi, hälsa och social integration, säger förvaltare Mariann Stoltenberg Lind.
                                

        Avkastningspotentialen på obligationer ligger nu på aktienivåer
              - 8 minuters intervju med förvaltare Nils Hast i september 2023

Två huvudfokus
Den nya aktivt förvaltade fonden har huvudsakligen två fokus. Förutom att vara en hållbar artikel 9-fond har fonden ett stort fokus på likviditet. Förvaltarna strävar efter att ODIN Sustainable Corporate Bond ska vara en fond som har så pass god likviditet att man inte riskerar att behöva stänga vid exceptionella marknadssituationer.

- Likviditet i en fond är inte bara att du har en massa förfall som kommer upp de närmsta tre månaderna, utan det innebär att du kan få pengar idag. De kunder som vill ut behöver pengar idag och inte om tre månader, säger Nils Hast.

Tre krav på innehaven
Fonden är en artikel 9-fond enligt SFDR och förvaltarna har tre krav på ett innehav som måste uppfyllas för att det ska kunna ta plats i portföljen.
- Emittenten bidrar till ett av ODINs hållbarhetsteman där ODIN valt ut de sex teman som matchar mot EUs miljömål samt ytterligare ett socialt tema som är kopplat till FN:s mål om hälsa och livskvalitet
- Emittenten får inte orsaka signifikant skada på något annat hållbarhetsmål
- Innehavet följer internationella konventioner och normer, bland annat ILO-konventioner och antikorruptionsavtal.

- När det gäller hållbarhetsratings har vi sett att det inte är nog att följa ratings utan vi måste göra vår egen kompletterande bedömning. Därför har vi nyligen tagit in ytterligare två personer i vårt hållbarhetsteam. De hjälper oss att utveckla en intern linje och analyserar bolagen ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Mariann Stoltenberg Lind.

Förnybar energiproduktion genom vind- och solenergi är fondens största investering i gröna obligationer, följt av investeringar i energieffektiva byggnader. Resterande tredjedel är investerad i vanliga obligationer utgivna av bolag som bidrar till ett eller flera av fondens utvalda hållbarhetsfrågor genom sin dagliga verksamhet.

Investerar bara i investment grade
Fonden har ett brett europeiskt mandat definierat som antingen europeiska bolag som ställer ut i valfri valuta eller ett bolag som ställer ut en obligation i en europeisk valuta. Fonden investerar dessutom bara i investment grade-obligationer vilket innebär minst en rating på BBB-. När det gäller vilka faktorer en investerare bör hålla koll på när man letar efter likvida räntefonder betonar Nils Hast vikten av ett bredare mandat.

- Ränteförvaltning handlar om att säga nej. Vi har ett system med red-flags där vi tittar på bolaget, ägarstrukturen, historiken och andra faktorer. Om vi hittar allt för många röda flaggor lägger vi bara bolaget åt sidan och ägnar inte mer tid åt det. Det är klart att om du bara till exempel har ett nordiskt mandat inom en sektor så kan du inte säga nej så många gånger.

Bra för ekonomin att det kostar att låna pengar igen
Sektorer som passar väl in i fonden uppges bland annat vara telekommunikation, hälsovård och bank. Nils Hast menar att det varit en ordentlig omprisning på marknaden under året, delvis på grund av pandemin men till största del är det kriget i Ukraina som drivit upp inflationen.

- Tittar man på marknaden ur ett längre perspektiv är detta bra då man nu kan få avkastning även om man sparar i en säker investment grade-fond. Det är bra för ekonomin att det börjar kosta att låna pengar igen så att inte alla investeringar i princip är gratis.

Den stora risken förvaltarna ser framöver är att ECB trappar ner sina obligationsköp vilket innebär att en stor efterfrågan försvinner.

- När räntenivån kommer upp lite kan de gamla köparna komma tillbaka. Det vill säga de som normalt köpte investment grade men som nu kanske köper high yield för att de inte fått någon avkastning, säger Nils Hast.

Förvaltningsavgift och jämförelseindex
Förvaltningsavgiften för ODIN Sustainable Corporate Bond ligger på 0,20 till 0,40 procent beroende på andelsklass. Fondens jämförelseindex är Morningstar Eurozone 1-5 Yr Corporate Bond TR. Räntedurationen i fonden kommer att ligga mellan 0-5 år, jämförelseindexet har en duration på 3 år.

Fonden finns i dagsläget att köpa på ODINs ISK, ODINs fondkonto, Avanza och Nordnet.

Är du en institutionell kund och vill ha mer information, kontakta gärna:
Jan-Ove Sundgren, Stockholmsregionen och norra Sverige
Jan-ove.sundgren@odinfonder.se
David Reiser, Göteborgsregionen och södra Sverige David.reiser@odinfonder.se

Läs mer om ODIN Sustainable Corporate Bond här.

Mariann och Nils

Ansvariga förvaltare - Mariann Stoltenberg Lind och Nils Hast

Mariann Stoltenberg Lind har började i ODIN i november 2013 och förvaltar ODIN Sustainable Corporate Bond och ODINs övriga räntefonder tillsammans med Nils. Mariann är civilingenjör från NTNU och är dessutom Auktoriserad Finansanalytiker (AFA).

Nils Hast började i ODIN i februari 2011 och förvaltar ODIN Sustainable Bond och ODINs övriga räntefonder, som för närvarande endast erbjuds på den norska marknaden, tillsammans med Marianne. Nils förvaltar även ODIN Fastighet. Han är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Marianne sitter på vårt kontor i Oslo och Nils delar sin tid mellan kontoret i Stockholm och kontoret i Oslo.


Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00.

Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.